وصیت نامه

9 نوامبر 2018

هر نیمه شب در من

رستاخیز مرد سالخورده ای ست

که قلم آغشته می کند

به سیاهی آن سوی پنجره

و خط می زند

و زیر نور بی جان چراغ

از نو می نویسد

نامه ی ناتمام و حزن آلود زیستن را

 

– احمد امیری وجدان

پاسخ دهید